Logo Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Logo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Logo Banki Żywności, Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym
                                                 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

                                           JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

                                                                         NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

                                                                                     PODPROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – wrzesień 2021,
a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których
dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bez-płatnie.
2. Sposób kwalifikacji
– OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

(W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1,7.1)

– OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przy-znania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych].
Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do
przyznania pomocy;

– OPL mogą samodzielnie kwalifikować
wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na pod-stawie podpisanego
oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:

Tabela informacyjna zawierająca nazwy produktów, ilość oraz wagę.

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa
w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego
okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób
bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w
szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do
spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach
posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych,
jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm
zewnętrznych (np. catering).
4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie
realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie
większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie
zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego
całkowitej ilości (tj. do ok. 30 KG). W zestawie należy w miarę
możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów
spożywczych.
5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na
inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
– warsztaty kulinarne;
– warsztaty edukacji ekonomicznej;
– warsztaty dietetyczne;
– warsztaty niemarnowania żywności,
– inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze
akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej
potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie
lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych,
którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w
pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji
warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie
społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy
na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
– pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych  osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
– pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
– wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do
odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że
każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w
zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które
korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami
prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym
województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020