Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 rok u rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Dzięki POPŻ zapewniamy wsparcie osobom najuboższym w postaci paczek żywnościowych. Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W dniu 26 maja 2020 r. podpisaliśmy umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, dzięki czemu  jako Organizacja Partnerska Lokalna (OPL) możemy udzielić pomocy 500 mieszkańcom Gminy Rudziniec.

                                                           Nasz magazyn mieści się w Łanach, przy ul. Pyskowickiej  40.

             Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa,

        wszystkie osoby zakwalifikowane do programu, będą umawiane indywidualnie telefonicznie do odbioru żywności.

                                                                                    Bardzo prosimy o punktualność. 

                           Przy odbiorze żywności obowiązkowe jest posiadanie maseczek lub innych form osłony ust i nosa 

                                                                                   oraz rękawiczek jednorazowych. 

Osoby które otrzymają skierowanie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, oraz gołąbki w sosie pomidorowym.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 48 kg w tym:

1. Artykuły warzywne i owocowe:
–  groszek z marchewką 3,2 kg,
–  fasola biała 3,2 kg,
–  koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
–  buraczki wiórki 1,05 kg,
–  powidła śliwkowe 1,80 kg,
–  sok jabłkowy klarowny 4l
2. Artykuły skrobiowe:
–  makaron jajeczny 4,5 kg,
–  makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
–  ryż biały 3 kg,
–  kasza gryczana 1,5 kg,
–  herbatniki maślane 0,8 kg,
3. Artykuły mleczne:
–  mleko UHT 7 l,
–  ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
4. Artykuły mięsne:
–  szynka drobiowa 2,7 kg,
–  pasztet wieprzowy 0,48 kg,
–  filet z makreli w oleju 1,53 kg,
5. Cukier
–  cukier biały 4 kg,
6. Tłuszcze
–  olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe
–  gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

       Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

• warsztaty kulinarne;
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty niemarnowania żywności;
• inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
• pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

INFORMACJA WS. SYTUACJI EPIDEMICZNEJ W KRAJU
W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.
1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i            terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.

2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

3. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.    

Zmiana wytycznych w związku z COVID-19:     https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiana-wytycznych-w-zwiazku-z-covid-19

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z programu.