Misja: 

Tworzyć, kreować, rozwijać, kształtować, nieść pomoc i mieć z tego satysfakcję.

Cel:

Celem Fundacji jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków i jakości życia społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i małych miasteczek,  poprzez realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych zdefiniowanych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, integrację społeczną,   zaangażowanie społeczne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Małgorzata Szymańska – Prezes Zarządu
email: mszymanska@fundacja-amozebytak.org.pl
Anna Tekla-Czaja – v-ce Prezes Zarządu
email: aczaja@fundacja-amozebytak.org.pl
 
Roland Szymański – v-ce Prezes Zarządu
email: rszymanski@fundacja-amozebytak.org.pl

FRL AMożeByTak! powstała 10.02.2020 – pierwsze roczne sprawozdanie z działalności pojawi się w 2021 roku